O Nas

Stowarzyszenie Fan Club Zespołu Ira ” MOCNI” powstało w czerwcu 2014 roku. Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Waszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotu: Stowarzyszenie Fan Club Zespołu Ira ” MOCNI ”  Radom dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej:

Numer pozycji rejestru ( nr. KRS ) 0000514915

Data dokonania wpisu: 27.06.2014 14:25:51

Numer wpisu w pozycji rejestru: 1

KRS wpis  (kliknij)

W grudniu 2017 roku otrzymaliśmy status: Oficjalnego Fan Clubu Zespołu Ira ( kliknij )

Zależy nam przede wszystkim na promocji Zespołu poprzez produkcję i sprzedaż koszulek i innych gadżetów. Angażujemy się również w różne akcje charytatywne. Jednak przede wszystkim jesteśmy po to, by pokazać całemu światu, jak wiele daje nam muzyka Zespołu, jak wiele energii otrzymujemy na koncertach i jak bardzo dzięki temu jesteśmy „MOCNI”.

Witamy Was na naszej stronie i dziękujemy, że jesteście z nami.

Asia i Adrian Pawłowscy 

Stowarzyszenie łączy fanów muzyki Zespołu Ira.

O Nas w Radio (kliknij)

STATUT STOWARZYSZENIA
FAN CLUB ZESPOŁU IRA
„MOCNI”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fan club zespołu Ira „Mocni”, zwany dalej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem kulturalnym,
zrzeszającym miłośników muzyki rockowej oraz pokrewnych, w tym zwłaszcza fanów muzyki
zespołu Ira.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto
Radom.
§3
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na
podstawie niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie używa pieczęci, loga i innych oznaczeń organizacyjnych, w tym Fan Club może
zostać upoważniony przez zespół Ira do używania w nazwie zwrotu „Oficjalny”.
§4
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw władze Stowarzyszenia mogą zatrudniać pracowników lub zlecać
określone zadania innym podmiotom.
§5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu decyduje Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym
Zebraniu Członków.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie i wspieranie kultury i twórczości artystycznej, w szczególności muzycznej;
2. Podejmowanie działań i inicjatyw kulturalnych;
3. Organizacja imprez artystycznych lub rozrywkowych, w szczególności propagujących muzykę
rockową, a zwłaszcza muzykę zespołu Ira;
4. Wspieranie organizacji imprez artystycznych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w tym w
szczególności wychowanków domów dziecka jak również dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych dysfunkcją społeczną i patologią związaną z alkoholizmem w rodzinie lub
nadużywaniem innych środków uzależniających.
5. Wspieranie edukacji kulturalnej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez propagowanie wydarzeń
muzycznych i muzyki rockowej a zwłaszcza muzyki zespołu Ira;
6. Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej, w tym w szczególności twórczości zespołu
Ira.
§7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z:
a) władzami samorządowymi,
b) instytucjami samorządowymi i państwowymi,
c) innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
d) instytucjami i organizacjami o charakterze publicznym i niepublicznym prowadzącymi
działalność kulturalno – oświatową,
e) zespołem Ira.
2. Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje poprzez:
a) Organizację imprez artystycznych lub rozrywkowych, w szczególności propagujących muzykę
rockową a zwłaszcza muzykę zespołu Ira;
b) Organizację i wspieranie wydarzeń kulturalnych;
c) Organizację i wspieranie zlotów, festiwali i festynów oraz innych masowych imprez kulturalno
– artystycznych;
d) Współpracę z mediami (prasa, radio, telewizja, Internet) i prowadzenie działalności
informacyjnej we własnym zakresie (strona internetowa);
e) Występowanie do urzędów, instytucji, sponsorów o pomoc w realizacji zadań statutowych
f) Imprezy masowe, które mogą być organizowane pod warunkiem przestrzegania przepisów
ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa w Stowarzyszeniu:
a) zwyczajne,
b) wspierające,
c) honorowe
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§9
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i
nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna
działa w Stowarzyszenia poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, niezależnie od miejsca jej zamieszkania,
ciesząca się szczególnym prestiżem, w szczególności propagująca muzykę i kulturę zgodnie z
celami statutowymi Stowarzyszenia, która zostanie zaproszona przez Zarząd do przystąpienia do
Stowarzyszenia w charakterze członka honorowego. Zaproszenie do przestąpienia do
Stowarzyszenia w charakterze członka honorowego następuje w drodze uchwały.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie
pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu.
6. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, nadanie godności członka honorowego może nastąpić
w drodze uchwały Zarządu zatwierdzonej przez Komisję Rewizyjną.
§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być także osoby niepełnoletnie przyjęte do Stowarzyszenia za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
2. Osobom niepełnoletnim tj. poniżej 16 roku życia nie przysługuje bierne i czynne prawo
wyborcze oraz prawo udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat korzystają wyłącznie z czynnego prawa wyborczego i
przysługuje im prawo głosowania na Walnym Zebraniu.
§11
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w zebraniach, imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
d) korzystanie z wszelkich uprawnień, które zostaną określone przez władze Stowarzyszenia,
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszenia,
§12
1. Członek wspierający i honorowy, posiada prawa określone w niniejszym paragrafie.
2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek honorowy posiada jedynie bierne prawo wyborcze.
4. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w obradach
statutowych władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi oraz członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku opłacania składek
członkowskich
§13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:
a) śmierci członka,
b) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa,
c) prawomocnego orzeczenia Sądu powszechnego stanowiącego o pozbawieniu praw
publicznych,
2. Członek Stowarzyszenia może zostać pozbawiony członkostwa uchwałą Zarządu w razie:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) podejmowania działań sprzecznych ze Statutem,
c) popełnienia czynów hańbiących lub godzących w dobre imię Stowarzyszenia lub zespołu Ira.
d) nieuiszczenia w terminie należnych składek członkowskich przez dwa kolejne okresy
płatności.
3. Członek Stowarzyszenia pozbawiony członkostwa w trybie opisanym w ust. 2 może w terminie
siedmiu dni od daty powiadomienia go o uchwale Zarządu złożyć odwołanie do Komisji
Rewizyjnej. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej
w terminie miesiąca od daty złożenia odwołania. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Komisję
Rewizyjną członek Stowarzyszenia, który je złożył, jest zawieszony w prawach członka. Decyzja
Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata. Wybór członków Zarządu i
Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia, zawsze bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu
na liczbę obecnych członków władz w głosowaniu jawnym. W przypadku spraw osobowych może
zostać przeprowadzone głosowanie tajne.
§15
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad, Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni
przed terminem zebrania w formie ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych
członków uprawnionych do głosowania.
4. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w szczególności, w celu przyjęcia
sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrachunkowy oraz sprawozdań z działalności
organów.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane przez Zarząd w każdym
terminie, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podjęcie uchwały przez ten organ.
§16
1. Kompetencje Walnego Zebrania Członków:
a) Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
b) Uchwalenie zmian do statutu.
c) Wybór składu Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.
d) Udzielanie absolutorium z działalności Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
e) Coroczne rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za kolejne
lata oraz kadencje.
f) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
g) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) Podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Walnego Zebrania
Członków.
§17
Zarząd Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia jest powoływany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
§18
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia, przy czym jeden z członków Zarządu wybierany jest na funkcję Skarbnika
Stowarzyszenia.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb – nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.
3. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 2/3 członków Zarządu.
4. Do reprezentacji Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
oraz podpisywania wszelkich pism i innych dokumentów, konieczne jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu – w tym Prezesa.
§19
Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia a w
szczególności:
a) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
c) sporządzanie planów pracy i planów finansowych;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia i funduszami zgodne z obowiązującymi
przepisami;
e) wyznaczanie wysokości składki członkowskiej;
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
g) podejmowanie uchwał o realizacji planów i gospodarki finansowej;
h) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich;
i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
j) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
k) składanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia do Komisji Rewizyjnej celem
zaopiniowania.
§20
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest powoływana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia, którzy wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego.
§21
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie statutowej i finansowej działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż jeden raz w
roku,
b) składanie wniosków z przeprowadzonych kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, określanie
sposobów i terminów realizacji zaleceń;
d) składanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu po pozytywnym zaopiniowaniu
sprawozdania Zarządu z jego działalności;
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
f) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć
Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one nieprawidłowości w
funkcjonowaniu Stowarzyszenia.
§22
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia, Zarząd z własnej inicjatywy lub na
wniosek Komisji Rewizyjnej może przyznawać członkom Stowarzyszenia nagrody i wyróżnienia.
2. Wyróżnienia mogą także otrzymywać podmioty nie będące członkami Stowarzyszenia.
§23
1.Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się moment wyboru nowych
władz,
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3) zrzeczenia się uczestnictwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej,
4) odwołania przez Walne Zebranie Członków.
2. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało, wchodzą na
czas do końca kadencji osoby, które w ostatnich przeprowadzonych wyborach do tych władz
uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50 % składu
tych organów i jest dokonywana w drodze uchwały przez organ, którego kooptacja dotyczy. Jeżeli
nie ma możliwości kooptacji, skład organu uzupełnia się na zasadach ogólnych.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia i zarządzanie nimi
§24
1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich;
b) z darowizn, spadków, zapisów;
c) z ofiarności publicznej (pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933
o zbiórkach publicznych);
d) z dotacji z instytucji samorządowych, państwowych i międzynarodowych;
e) ze sprzedaży materiałów promocyjnych;
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§25
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów obecnych uprawnionych do głosowania
członków.
2. W przypadku uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków – uchwałą
określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia
7.04.1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.).
Radom, dnia 21 czerwca 2014r.